گروه فن و هنر

فن و هنر هفتم و هشتم و نهم

سیدمحمدصادق محدث مرادی

ICDL هفتم و هشتم و نهم

محمدرحیم نمازی

تئاتر

داود پورفرح آبادی