گروه علوم

عماد الدین یاقوتی

علوم هفتم و فیزیک نهم
مدیر گروه علوم

عمادالدین یاقوتی

علوم هشتم
مدیر دروس

ناصر عبادی مقدم

استاد-قربانی

زیست و زمین نهم

تقی قربانی