گروه علوم

استاد-یاقوتی

علوم هفتم، زیست و زمین هشتم، فیزیک و شیمی نهم
مدیر گروه علوم

عمادالدین یاقوتی

استاد-جوان

فیزیک و شیمی هشتم

محمدحسین جوان

استاد-قربانی

زیست و زمین نهم

تقی قربانی