گروه زبان انگلیسی

زبان سطح یک

امین علیخانی

زبان سطح چهار

سجاد نصیری

استاد-قاسمی

زبان سطح پنجم و نهم

جواد قاسمی

زبان سطح سه و هشتم
سرپرست گروه زبان

علیرضا خاکی

زبان سطح یک و هفتم

محمدمهدی ایران پاک