گروه زبان انگلیسی

استاد-دلیر

زبان سطح 1

علی دلیر

استاد-متقیان

زبان سطح 2

امیرحسین متقیان

استاد-قاسمی

زبان سطح 3

جواد قاسمی

استاد

زبان سطح 4

علیرضا خاکی