گروه ریاضی

استاد-میرزایی

ریاضی هفتم
مدیر گروه ریاضی

محمدرضا میرزایی

استاد-میلانی

ریاضی هشتم
راهبر آموزش

علیرضا میلانی

استاد-بابایی-زاده

ریاضی نهم

حامد بابایی زاده