گروه ریاضی

استاد-میلانی

ریاضی هفتم و جبر هشتم و نهم
راهبر آموزش

علیرضا میلانی

هندسه هشتم و نهم
معلم راهنمای هشتم و نهم

علیرضا میرزایی