گروه تربیت بدنی

استاد-دلاوری

مربی تنیس روی میز

محسن دلاوری

استاد-رستمی

مربی والیبال

رحمان رستمی