گروه ادبیات فارسی و مطالعات

استاد-افضلی

ادبیات هفتم، هشتم و نهم؛ نگارش و املا هفتم
مدیر مدرسه

حمیدرضا افضلی

استاد-باقریان

نگارش و املا هفتم و هشتم

سیدرضا باقریان

استاد-سپهری

مطالعات هفتم، هشتم و نهم

محمد سپهری