گروه ادبیات فارسی و مطالعات

استاد-افضلی

ادبیات و نگارش و املا هفتم و نهم
مدیر مدرسه

حمیدرضا افضلی

استاد-سپهری

مطالعات هفتم، هشتم و نهم

محمد سپهری

ادبیات و نگارش و املا هشتم

امیرحامد ولیان