برنامه درس پایگاه تابستانی ۱۴۰۱

مجسمه سازی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم، نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۴۵۰ هزار تومان

انجمن قرآنی

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم،نهم 

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته

زمان: یکشنبه ها زنگ چهارم

هزینه: رایگان

حقوق دانان جوان ۱

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۷۵ دقیقه ای  

زمان: یکشنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

حقوق دانان جوان ۲

کلاس حقوق دانان جوان ۲

پایه: هشتم و نهم

طول دوره: ۵ جلسه یک ساعته  

زمان کلاس: یکشنبه ها، زنگ چهارم

هزینه کلاس: ۳۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ حقوق دانان جوان ۱

هنرهای آشپزی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان: سه‌شنبه‌ها، زنگ پنجم، ویژه پایه هفتم و سه شنبه‌ها، زنگ چهارم، ‌ویژه پایه هشتم و نهم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

خطاطی با قلم نی

مخاطبین: پایه هفتم وهشتم ونهم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه ۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها، زنگ سوم و چهارم

هزینه: ۴۵۰ هزار تومان

خطاطی با خودکار

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

صدای تهران

مخاطبین: پایه نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان: سه شنبه ها زنگ سوم

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

ویرایش فیلم

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته 

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ چهارم

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

ما و موسیقی

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان: سه شنبه ها، زنگ اول

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

کار با چوب

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان:سه شنبه ها، زنگ چهارم (ویژه پایه هشتم و نهم) سه‌شنبه‌ها، زنگ پنجم (ویژه پایه هفتم

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

ویرایش عکس

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ سوم

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

پتینه‌کاری

مخاطبین: هفتم و هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته

زمان: سه شنبه ها، زنگ سوم و چهارم

هزینه: ۴۵۰ هزار تومان

الگوریتم های ریاضی

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی با محتوای ریاضی هفتم

المپیادهای ریاضی و کامپیوتر

مخاطبین: پایه نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ اول

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ تسلط به ریاضیات سال هشتم، علاقه زیاد به حل مسئله و پشتکار بالا

حساب بدون ماشین حساب ۹

مخاطبین:پایه نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها،‌ زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی با ریاضیات هشتم

حساب بدون ماشین حساب ۸

مخاطبین: پایه هشتم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها،‌ زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی با ریاضیات هفتم

زبان انگلیسی پایه هفتم

مخاطبین: پایه هفتم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه یک ساعته

زمان: یکشنبه و سه شنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

حساب بدون ماشین حساب ۷

مخاطبین: پایه هفتم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه ۱ ساعته

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی با ریاضیات ششم

مافیها

مخاطبین: پایه نهم 

تعداد جلسات: ۱۰جلسه یک و نیم ساعته  

زمان: سه شنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۴۰۰ هزار تومان

 

زبان فرانسه - سطح ۱

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه آنلاین ۱ساعته

زمان: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷

هزینه: ۴۰۰ هزار تومان

زبان فرانسه- سطح ۲

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه آنلاین ۱ساعته  

زمان: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۱۵

هزینه: ۴۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ فرانسه ۱

تذهیب

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ پنجم

هزینه: ۴۵۰ هزار تومان

کلاس نجوم و اخترفیزیک مقدماتی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه یک ساعته  

زمان: یکشنبه‌ها زنگ چهارم و پنجم

هزینه:  ۳۰۰ هزار تومان

کلاس نجوم و اخترفیزیک پیشرفته

مخاطبین: پایه هشتم، نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه یک ساعته  

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ نجوم ۱

بدمینتون

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ سوم

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

بازی های محلی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه زنگ سوم

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

هنرهای خوشمزه

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه‌ها زنگ چهارم، ویژه پایه هفتم

یکشنبه‌ها زنگ پنجم، ویژه پایه هشتم و نهم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

انیمیشن سازی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: سه شنبه ها، زنگ سوم و چهارم

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

اسکیت

مخاطبین: پایه هفتم و هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها، زنگ سوم

هزینه: ۵۵۰ هزار تومان

استخر

پایه: هفتم و هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ ساعته  

زمان: متعاقبا اعلام می گردد.

هزینه:یک میلیون و پانصد هزار تومان 

شطرنج

مخاطبین: پایه هفتم وهشتم ونهم

تعداد جلسات: ۱۰جلسه ۱ساعته  

زمان: یسه شنبه ها،‌ زنگ سوم و چهارم

هزینه: ۶۰۰ هزار تومان

یوگا

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم،نهم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه یک ساعته  

زمان: یکشنبه و سه شنبه، زنگ چهارم

هزینه:۵۰۰ هزار تومان

نویسندگی خلاق

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم،نهم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۱ساعته  

زمان: یکشنبه ها، زنگ سوم و چهارم

هزینه:  ۳۰۰ هزار تومان

پروژه های تابستانی هیوا

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۶۰ تا ۷۵ دقیقه ای  

زمان: یکشنبه‌ها، زنگ چهارم و پنجم

هزینه:  ۶۵۰ هزار تومان

کاغذ و تا(اوریگامی)

مخاطبین: پایه هفتم وهشتم 

تعداد جلسات: ۵ جلسه یک ساعته  

زمان: سه شنبه زنگ پنجم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

منطقه علوم خیز تابستان

مخاطبین: پایه هشتم،نهم 

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه یک ساعته  

زمان: سه شنبه‌ها، زنگ چهارم و پنجم

هزینه:  ۴۵۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی با محتوای کتاب علوم هفتم

انجمن محیط زیست

مخاطبین: پایه هشتم،نهم 

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته

زمان: سه‌شنبه‌ها زنگ اول

هزینه: رایگان

حل مسئله با پایتون

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم،نهم 

تعداد جلسات:۱۰ جلسه یک ساعته

زمان: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷ 

هزینه:  ۲۰۰ هزار تومان

پیش نیاز:‌ آشنایی مقدماتی با زبان پایتون

جواهرات رزینی

مخاطبین: پایه هفتم

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۱ ساعته

زمان: سه شنبه زنگ چهارم

هزینه:  ۲۰۰ هزار تومان

طراحی لباس

مخاطبین: پایه هشتم،نهم 

تعداد جلسات:۱۰ جلسه یک ساعته

زمان: یکشنبه زنگ چهارم و پنجم

هزینه:  ۲۵۰ هزارتومان

اتاق شماره ۳

پایه: هشتم و نهم

طول دوره: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان کلاس: سه‌شنبه‌ها زنگ پنجم

هزینه کلاس: ۳۰۰ هزار تومن

با همستان

پایه: هشتم و نهم

طول دوره: ۵ جلسه ۱ ساعته  

زمان کلاس:  سه‌شنبه‌ها زنگ اول

هزینه کلاس: رایگان

اردوی الحفیظ (مادر و دختری)

پایه: هشتم و نهم

طول دوره: ۱ کارگاه ۴ ساعته  

زمان اردو: چهارشنبه۲۲  تیر ساعت ۹ تا ۱۳

هزینه اردو: رایگان

اردوی الحفیظ (مادر و دختری)

پایه: هفتم

طول دوره: ۱ کارگاه ۵ ساعته  

زمان اردو: پنجشنبه ۲۳ تیر، ساعت ۸ تا ۱۳

مکان اردو: دبیرستان دخترانه مفید

هزینه اردو: رایگان

اردوی الصانع (پدر و دختری

پایه: نهم

طول دوره: ۱ کارگاه ۳ ساعته  

زمان اردو: پنجشنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۹ تا ۱۲

مکان اردو: دبیرستان دخترانه مفید

هزینه اردو: رایگان

 

اردوی الصانع (پدر و دختری

پایه: هشتم

طول دوره: ۱ کارگاه ۳ ساعته  

زمان اردو: پنجشنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۱۳ تا ۱۶

مکان اردو: دبیرستان دخترانه مفید

هزینه اردو: رایگان

 

جمشیدیه

پایه: هفتم

طول دوره: ۱ اردوی  ۸ ساعته  

زمان اردو: چهارشنبه  ۲۷ مرداد، ساعت ۸ تا ۱۶

هزینه اردو: هزینه متعاقبا اعلام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.