مشخصات فردی (الزامی)

  تاریخ تولد:

  روز

  ماه

  سال


  وصغیت تاهل

  آدرس ایمیل (الزامی)

  اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی (الزامی)

  تاریخ

  تاریخ

  تاریخ

  تاریخ

  تاریخ

  میزان تسلط بر مهارت های عمومی کار با کامپیوتر

  ICDL:

  اینترنت:

  میزان آشنایی با زبان خارجه:


  سوابق شغلی (الزامی)

  از

  تا


  از

  تا


  از

  تا


  از

  تا  معرف ها:


  سوالات:

  توضیح فعالیت جانبی به اختصار