کلیپی از برگزاری کلاس هنر در سمیم مفید

 

اهداف در درس هنر