کلیپی از برگزار کلاس عربی در سمیم مفید

 

 

اهداف در درس عربی پایه نهم

 

 

اهداف در درس عربی پایه هفتم و هشتم