کلیپی از برگزاری کلاس شیزیک در سمیم مفید

 

 

اهداف در درس شیزیک 

 

اهداف در درس شیزیک