کلیپی از برگزاری زیست در سمیم مفید

 

 

اهداف در درس زیست

 

اهداف در درس زیست