اعضای انجمن

آقای علی فهیم نیا -مدیریت آموزشگاه
آقای احمدی نژاد – رئیس انجمن اولیا و مربیان
آقای توکلی – نایب رئیس انجمن (tavakoli145@gmail.com)
آقای مجیدفر – عضو انجمن (farhatmajidfar2014@gmail.com)
آقای ثقفی – عضو انجمن (hsaghafi@gmail.com)
آقای رشیدی فرد – عضو انجمن (hamidrashidifard@yahoo.com)
سرکار خانم عرشی – عضو انجمن (marshisw@yahoo.com)
سرکار خانم کریمی – عضو انجمن (karimimah93@gmail.com)
آقای علیرضا معماریان – راهبر آموزشی
آقای علی توفیقی – معاون اجرایی
آقای محمدهادی محسنیان – مدیر آموزش
آقای حمیدرضا کیالی – مسئول پایه هفتم
آقای سلمان زرکوب – مسئول پایه هشتم و نهم
آقای مهدی اسدالهی – منشی جلسه