اعضای انجمن

آقای علی فهیم نیا -مدیریت آموزشگاه
آقای دکتر مصطفی پویان (ولی دانش آموز سپهر پویان) رئیس انجمن اولیا و مربیان
آقای سید مجید احمدی نژاد (ولی دانش آموز سید متین احمدی نژاد) نایب رئیس انحمن
آقای دکتر علیرضا فریار ( ولی دانش آموز فربد فریار) عضو انجمن
آقای دکترفرهت مجیدفر ( ولی دانش آموز امیرحسین مجیدفر) عضو انجمن
آقای حسین اکبری ( ولی دانش آموز دانیال اکبری) عضو انجمن
سرکار خانم دکتر رنگیانی ( ولی دانش آموز آرتین خسروحیدری ) عضو انجمن
سرکار خانم عرشی ( ولی دانش آموز محمد فرهام خوشاوی) عضو انجمن
سرکار خانم جعفری ( ولی دانش آموز میثم فرهمند) عضو انجمن
سرکار خانم فداکار ( ولی دانش آموز پوریا خلیلی) عضو انجمن
 علیرضا معماریان – راهبر آموزشی
فرهاد نیکویی – معاون اجرایی
محمدهادی محسنیان – مدیر آموزش
حمیدرضا کیالی – مسئول پایه هفتم
سلمان زرکوب – مسئول پایه هشتم و نهم
مهدی اسدالهی – منشی جلسه