مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی:    سید محمداحسان حجتی سمت:    مدیر آموزش، دبیر پژوهش پایه هشتم سوابق تحصیلی:    مهندسی کامپیوترسخت [...]

سجاد نوبختی

نام و نام خانوادگی:    سجاد نوبختی سمت:    معلم راهنمای پایه نهم، دبیر تفکر هشتم سوابق تحصیلی:    کارشناسی مشاوره [...]

هادی عبدلی یقینی

نام و نام خانوادگی:    هادی عبدلی یقینی سمت:    معلم راهنمای پایه نهم، دبیر ریاضی پایه نهم سوابق [...]

راهبر آموزشی

نام و نام خانوادگی:    حسین فاطمی مقدم سمت:    راهبر آموزشی، دبیر فیزیک پایه نهم سوابق تحصیلی:    کارشناسی مهندسی [...]

مدیریت دبیرستان

نام و نام خانوادگی:    مقداد سلطانی کوپا سمت:    مدیریت دبیرستان، دبیر پیام های آسمان پایه هفتم سوابق [...]

یونس احمدی

نام و نام خانوادگی:    یونس احمدی سمت:    معلم راهنمای پایه هفتم، دبیر پیام های آسمان هفتم سوابق [...]

مسعود سلیمی

نام و نام خانوادگی:    مسعود سلیمی سمت:    مدیر پشتیبانی، دبیر ادبیات پایه هفتم و نهم سوابق تحصیلی:    لیسانس [...]