دبیر خوشنویسی

محمدسعید اهری زاده

دبیر تئاتر

محمدعلی ارکان

دبیر نقاشی

علیرضا قنبری

دبیر مجسمه سازی

سهیل اللهیار

دبیر سینما

رضا سقازاده

دبیر سُرایش

شهریار شعربافیان