دبیر زیست و زمین هفتم

سیدمهدی تقوی

دبیر فیزیک و شیمی هفتم

محمدرضا میلانی

دبیر فیزیک و شیمی هشتم

هادی بیات

دبیر زیست و زمین هشتم

حمید نادری

دبیر فیزیک و شیمی نهم

حسین فاطمی

دبیر زیست و زمین نهم

سعید اسدالله