کارشناس فناوری اطلاعات

میلاد احمدزاده

مدیر فناوری اطلاعات

وحید علیپور

دبیر رایانه هشتم

علی مجیدزاده

دبیر رایانه نهم

منصور کاظم بیکی