دبیر ادبیات هفتم

سیدمحمدحسین مقدم

دبیر نگارش هفتم

مهدی محمدتقی

دبیر ادبیات هشتم

طاها لسانی

دبیر نگارش هشتم

محمدامین خداکرمی

دبیر ادبیات نهم

مسعود سلیمی

دبیر نگارش نهم

مجید قدمیاری