یادداشت جناب آقای میرقاسمی:برنامه راهبردی دبیرستان دوره اول مفید سال تحصیلی 95-1394

مقدمه

آن چه در پیش روی شماست، بخشی از بسته کامل برنامه راهبردی دبیرستان دوره اول مفید (منطقه 2) می‌باشد. این بسته شامل جدول برنامه راهبردی، و بخشی از ملحقات ضمیمه شده توسط مدرسه می‌باشد.. برای تصویب این برنامه، 9 جلسه کارشناسی متعددی با حضور اکثریت دبیران و کارکنان مدرسه در خرداد 94 تشکیل شده است و طی آن اعضای جلسه ذیل سند اهداف استراتژیک مجتمع و سند برنامه زندگی در مقطع دبیرستان دوره اول مفید به تدوین برنامه و نسخه‌های جنبی ضروری پرداختند.

با توجه به شرایط فعلی مدرسه که از گزارش شاخص‌های ارزشیابی مدرسه استخراج شد و با هدف پوشش همه اهداف استراتژیک ، برنامه اصلی این واحد آموزشی، ارتقای طراحی آموزشی موضوعات درسی اجرای طرح ارزیابی عملکرد و همچنین طرح آزمایشی تخصیص بودجه به گروه‌های آموزشی در نظر گرفته شدند و نسخه‌های ضمیمه برای اجرای دقیق این سه هدف در کمیته‌های مختلف و گروه‌های آموزشی مختلف تدوین و برای تصویب به همه‌ی همکاران ارائه شدند. همچنین اصلی‌ترین برنامه یعنی طراحی آموزشی منطبق بر مدرسه‌ زندگی طی 14 جلسه در تابستان مورد بررسی قرار گرفت و دبیران به ارائه نمونه طراحی آموزشی خود به صورت عملی اقدام نمودند. (در این ارائه‌ها، سایر دبیران نقش دانش‌آموزان را بر عهده گرفته و دبیر به ارائه درس خود می‌پرداخت.)

به اعتقاد ما، صرف نظر از لزوم تدوین برنامه برای هر مدرسه، برگزاری این جلسات گروهی بحث و گفتگو نقش بسیار مهمی در هم فهمی، هم فکری و ارتقای مناسب کیفی همه عوامل دست اندر کار در تربیت دانش‌آموزان داشته است.امید که بتوانیم از این فرصت استفاده لازم را ببریم.

سیدرضامیرقاسمی- مهر1394