توضیحات مدیریت محترم مدرسه، جناب آقای میرقاسمی در خصوص بازگشایی حضوری مدرسه

🎞 توضیحات مدیریت محترم مدرسه، جناب آقای میرقاسمی در خصوص بازگشایی حضوری مدرسه(شیوه جدید) از روز شنبه 6آذر

💠 توصیه می گردد تمامی والدین محترم این ویدئو را مشاهده نمایند.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2