صورتجلسه هشتم گروه هنر(98/11/14)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه هنر

 

شماره جلسه : 8 منشي جلسه: تاريخ:  14 /11 /98 روز: دوشنبه شروع: 10:05 پايان:

 

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
ارائه بحث ارزشیابی هنری خراسانی
  نصیری
  حجتی
  سید صالحی
  طالب لو
  صمیمی
  عظیمی 5 دقیقه تأخیر
  سنگانیان 15 دقیقه تأخیر

 

 

 

رديف عنوان مذاکـرات  (آقایان) موعد ضميمه
 

 

 

  –        نمره بالا در ایجاد شوق برای دانش­آموزان تأثیر بالایی دارد.
    –        پس از سال­ها تجربه­ی تدریس هنر توانسته­ایم خودمان را با سازمان­های مدارس وفق دهیم ولی به اضطرار سازمان حجتی
    –        معیارهای نمره­دهی شخصی است و مبتنی بر مصادیق مختلف با هم فرق دارد.
    –        در طرح درس به گونه­ای عمل می­کنیم که ایجاد علاقه کند، متناسب با همان هم نمره می­دهیم.
    مقرر شد جلسه­ی بعد جناب سید صالحی ارزشیابی در هنر را از نگاه خود ارائه دهند. سید صالحی