صورتجلسه گروه مطالعات اجتماعی(99/03/28)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه مطالعات اجتماعی ،مدرسه متوسطه اول مفيد

شماره جلسه:2 منشي جلسه: رزاقی تاريخ:28/3/99 روز: یکشنبه شروع14: پايان: 15

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير(آقایان)
آزمون

 

آزمندیان    
بارم بندی آزمون پایه هشتم رزاقی    
برنامه شاد حیدری    
       
       
       

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد ضميمه
1 آزمون منابع آزمون: پایه هفتم درسهای 13 الی 24 ، پایه هشتم از فصلهای 6،7،8،10،11و12 و پایه نهم از کل کتاب خواهد بود و آزمون پایه های هفتم و هشتم در مودل انجام خواهد شد.درضمن در پایه هفتم و بخش تاریخ پایه هشتم آزمون بصورت جزوه باز انجام خواهد شد.درضمن آزمون پایه هفتم 10 نمره ای می باشد و10 نمره از نمرات آزمونها خواهد بود ودرپایه هشتم آزمون در دومرحله وبا مدیریت در اسکای روم برگزار خواهد شد. معلمین گروه   خرداد ماه  
2 بارم بندی آزمون هشتم درپایه هشتم 12 نمره جغرافی و 8نمره تاریخ خواهد بود رزاقی   خردادماه  
3 برنامه شاد جهت حضور دانش آموزان در برنامه شاد ، رفع اشکال در آن فضا انجام خواهد شد تا بدین طریق سوالات اشکالی توسط کل دانش آموزان رویت گردد. دبیران مطالعات اجتماعی   خردادماه  
4            
5            

مشــروح مذاکــرات
 

بسمه تعالی

در جلسه امروز موضوعات فوق بررسی شد که مصوبات آن درجدول فوق ذکرگردیده است.