صورتجلسه گروه مطالعات اجتماعی(99/03/10)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه مطالعات اجتماعی ،مدرسه متوسطه اول مفيد

شماره جلسه: منشي جلسه: رزاقی تاريخ:10/3/99 روز: یکشنبه شروع14: پايان: 15

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير(آقایان)
آزمون

 

آزمندیان    
پایه نهم رزاقی    
  حیدری    
       
       
       

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد ضميمه
1 آزمون سوالات پایه هفتم و پایه هشتم درگروه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب گروه رسید معلمین گروه   خرداد ماه  
2 پایه نهم در آزمون پایه نهم با توجه به بخشنامه قسمتی از بارم به صورت اختیاری از مباحث درسهای دوران حضوری و مجازی طراحی خواهد شد. حیدری   خرداد ماه  
3            
4            
5            

مشــروح مذاکــرات
 

بسمه تعالی

در جلسه امروز موضوعات فوق بررسی شد که مصوبات آن درجدول فوق ذکرگردیده است.