صورتجلسه سوم گروه مطالعات اجتماعی(98/07/21)

مباسمه تعالي

صورت جلسه گروه مطالعات اجتماعی

شماره جلسه :3 منشي جلسه: علیرضا رزاقی تاريخ:   21/  7/98 روز: يكشنبه شروع: 15:45   پايان: 18
موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
جشنواره ملل آزمندیان
اردوی من وبابام حیدری
پروژه راهنمای طبقات رزاقی
درس پژوهی  
   
   
   
   
   
   
   
رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد ضميمه
1 جشنواره ملل این برنامه درکلاسهای هشتم جهت معرفی کشورها براساس اهداف کتاب درسی انجام می گردد حیدری سه شنبه 2 اردیبهشت 99
2 اردوی من وبابام این برنامه بصورت کارگاهی وبا توجه به درس مقیاس ونقشه خوانی با حضورپدران برگزار می گردد رزاقی پنج شنبه 2آبان
3 پروژه راهنمای طبقات دردرس جغرافی با توجه به بحث مقیاس و کروکی دانش آموزان به طراحی راهنمای طبقات در گروههای دانش آموزی می پردازد رزاقی آبان ماه
4 درس پژوهی درمرحله اول درپایه هفتم طرح درس مقیاس برای اعضا گروه بیان ومورد بررسی قرار گرفت.ودرمرحله بعد درکلاس درحین تدریس دوستان گروه حضور خواهند یافت تا بعداز دوباره مورد بررسی قرار گیرد. رزاقی نوبت اول