صورتجلسه گروه ادبیات فارسی (99/03/18)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 18/3/99 روز: یکشنبه شروع:   14     تنفس:— پايان:15

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
پایگاه تابستانی      
  سلیمانی  
  کریمیان  
  راعی  

 

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 پایگاه تابستانی در جلسه پیرامون موضوع پایگاه تابستانی امسال که رنگ و بوی دیگری به خود گرفته( به دلیل شیوع بیماری کرونا) صحبت شد و قرار شد تا معلمین هر سه پایه در مورد کلاس تابستانی خود طرح و ایده آماده نموده و نهایتا تا پایان هفته اعلام نمایند.

 

 

راعی

سلیمانی

کریمیان