صورتجلسه گروه ادبیات فارسی (99/02/21)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 21/2/99 روز: یکشنبه شروع:   14     تنفس:— پايان:15:30

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
آزمون های نوبت پایانی ( تاریخ و نحوه برگزاری)      
  سلیمانی  
  کریمیان  
  راعی  

 

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 آزمون های نوبت پایانی ( تاریخ و نحوه برگزاری) پس از بررسی موضوع در هر سه پایه( با توجه به بیماری کرونا) قرار شد تا آزمون ها به شکل زیر انجام گردد؛

پایه هفتم؛ – برگزاری آزمون فارسی در فضای lms و به صورت آنلاین و با توجه به نکات مهم ادبی و از کل کتاب

–          آزمون املا و انشا به صورت آفلاین؛ قرار دادن فایل برای دانش آموزان و ارسال پاسخ توسط آنها برای معلم

پایه هشتم؛ – برگزاری آزمون فارسی در فضای lms و به صورت آنلاین و با توجه به نکات مهم ادبی و از کل کتاب

–          برگزاری آزمون املا و انشا در دو مرحله آفلاین(در منزل)و آنلاین( (lms؛ ارسال فایل صوتی املا برای دانش آموزان و نوشتن و ارسال متن املا از سوی آنها- ارسال سه موضوع انشایی و انتخاب دانش آموزان و نوشتن انشا و ارسال آن برای معلم

پایه نهم؛ – با توجه به آزمون حضوری دانش آموزان پایه نهم، آزمون املا به صورت فایل صوتی(تقریری) در فضای کلاس ها پخش و دانش آموزان بنویسند

–          آزمون فارسی و انشا نیز به صورت آزمون قلم-کاغذی برگزار شود.

 

 

راعی

سلیمانی

کریمیان