صورتجلسه چهارم گروه ادبیات فارسی (98/09/24)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: 4 منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 24/9/98 روز: یکشنبه شروع: 16 تنفس: پايان:18:00

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
مراسم یلدا کریمیان
  سلیمانی
  طالب لو  

 

  راعی

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 مراسم یلدا –          اهداف برگزاری مراسم با همفکری گروه استخراج شد

–          ریز برنامه یلدا توسط گروه و نماینده گروه هنر بسته شد

–          ارسال دعوتنامه از طریق دانش آموزان و کانال تلگرامی مدرسه

–          پیگیری اولیایی که جهت سفره آرایی قرار است تشریف بیاورند

–          دعوت از سه پدربزرگ برای برنامه دورهمی

پیگیری کارهای اجرایی مراسم با مسئول مربوطه

راعی

سلیمانی

طالب لو

کریمیان