صورتجلسه پنجم گروه ادبیات فارسی (98/10/01)

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه ادبیات فارسی  مدرسه  مفيد

شماره جلسه: 5 منشي جلسه: سلیمانی تاريخ: 1/10/98 روز: یکشنبه شروع: 14 تنفس: پايان:16

موضوعات اخذ شده حاضرین

(آقایان)

حضور تأخير
تعطیلات مدارس به دلیل آلودگی کریمیان  
طراحی آموزشی و قرار دادن آن در مدبر سلیمانی  
  راعی  

 

رديف عنوان مصـــوبــــات مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد
1 تعطیلات مدارس به دلیل آلودگی موضوع نقش ما در این ایام و حمایتگری و پشتیبانی آموزشی از سوی معلمین و دغدغه مدیریت مدرسه مطرح شد سلیمانی  
2 طراحی آموزشی و قرار دادن آن در مدبر  

قرار شد تا در ادامه، وقت به طراحی آموزشی و قرار دادن آن در مدبر اختصاص یابد

راعی

کریمیان

سلیمانی