درباره آموزش ترکیبی چه می دانیم!؟

🧑🏻‍💻 درباره آموزش ترکیبی چه می دانیم!؟

💠 در موشن گرافی کوتاه و زیبای پیوستی، با نقشه راه و اهداف آموزش ترکیبی در متوسطه دوره اول مفید یادگار امام آشنا می شویم.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2