جشن افتخار بندگی دوره ۴۷

💠 والدین محترم؛

📌 از شما دعوت می کنیم روز دوشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۷ در جشن افتخار بندگی دوره ۴۷ شرکت نمایید.

🏢 شورای دانش آموزی
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2