تقویم اجرایی خرداد 1400 دمدرسه

🌷🌷🌷

🤩 سلام به آخرین یادگار بهار؛ خرداد

📆 با رویدادهای مدرسه در این ماه آشنا شوید. به پیوست تقویم خرداد 1400 تقدیم شما می شود.

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2