تعیین مسئولین بخش های مختلف انجمن در اولین جلسه آن – 99.08.28

📨 در جلسه اخیر انجمن اولیا و مربیان، مسئولین بخش های مختلف انجمن تعیین گردیدند که به شرح زیر می باشد؛

📌 ریاست محترم انجمن، جناب آقای سیدی
📌 نایب رئیس انجمن، سرکار خانم روستا
📌 منشی انجمن، سرکار خانم غفاری
📌 اعضای کمیته بهداشت، آقایان دکتر سیدی و دکتر خادم
📌 اعضای کمیته علمی، سرکار خانم روستا و سرکار خانم غفاری
📌 اعضای کمیته فرهنگی، سرکار خانم جوزانی و جناب آقای شریعت

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2