تجربه های جهانی در فضای مدرسه

📚 در جدیدترین شماره از مجله رشد مدیریت مدرسه، از جناب آقای سیدرضا میرقاسمی، مدیر محترم متوسطه دوره اول یادگار امام مقاله ای تحت عنوان “تجربه های جهانی در فضای مدرسه” چاپ شده است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم. این مقاله در صفحه 13 مجله می باشد.

 

 

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2