برای شروع سال تحصیلی، چه اقداماتی را باید انجام دهیم!؟ اطلاعیه شماره 2

💬 برای شروع سال تحصیلی، چه اقداماتی را باید انجام دهیم!؟

💠 شما والدین عزیز را دعوت می کنیم به مشاهده دومین اطلاعیه در خصوص آمادگی هر چه بیشتر شروع سال تحصیلی جدید

اطلاعیه شماره 2 آموزش

🏢 آموزش
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2