ارائه های دانش آموزی به صورت مجازی

🤩 دانش آموزان عزیز؛

💠 در روز دوشنبه 24 مرداد از ساعت 15:30 ارائه های دانش آموزی را به صورت مجازی خواهیم داشت که موضوعات و روزهای ارائه ارسال می گردد.

📌 شما هر هفته می توانید از طریق لینک زیر مشاهده گر وبینار یا فیلم ضبط شده باشید.
🌐 https://m1.mofidlms.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=30376

☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2