گروه انسانی

حانیه روحانی نژاد
دبیر تخصصی ادبیات و علوم و فنون

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
  • سرگروه و برنامه ریز تیم المپیاد ادبی
  • سابقه تدریس در مدارس برتر تهران

سیده سمیه طباطبایی
دبیر تاریخ

  • کارشناسی ارشد تاریخ جهان
  • نوآوری در شیوه های تدریس تاریخ
  • سابقه تدریس در مدارس برتر تهران

خانم صفار هرندی
دبیر عربی

نیره سادات میر موسی
دبیر فلسفه و منطق

Lorem ipsum..

  • دکترای فلسفه غرب
  • استاد فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
  • مترجم زبان آلمانی