تلفیق دروس

ارائه تلفیقی درس زبان انگلیسی و معارف

ارائه تلفیقی درس نگارش با سایر دروس

ارایه پروژه تلفیقی تاریخ، جامعه شناسی و سواد رسانه