برنامه درسی در مدرسه زندگی

از آنجا که داشتن زندگی موفق، نیازمند مهارت ها و شایستگی‌هایی است که بایستی فرد از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی متناسب با سن خود کسب نماید، فراهم نمودن محیط و بستری مناسب جهت کسب این شایستگی‌ها در مدرسه و در خانواده ضروری است. این امر نمی تواند منفک از برنامه اصلی و به صورت برنامه هایی تکمیلی در مدارس تدوین گردد بلکه لازم است این شایستگی‌ها در متن برنامه درسی مدارس گنجانده شود.

این شایستگی ها ابعاد گوناگون شناختی، درون فردی و میان فردی را در برمی گیرد. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

توانایی ارتباط موثر با دیگران (با زبان مادری و با زبان‌های خارجی)، سواد ادبی، سواد ریاضی، یادگیری چگونه یادگرفتن، حل مساله، تفکر انتقادی، خلاقیت، کارگروهی و همکاری، شایستگی‌های پایه در علوم و فناوری، شایستگی دیجیتال (شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات)، توانایی پردازش اطلاعات و مهارت‌های تحقیق، کارآفرینی (شامل “حس ابتکارعمل”)، احساس مسوولیت و آگاهی زیست محیطی، شایستگی اجتماعی و شایستگی مدنی (شامل مهارت های شهروندی).

“>تحقق این شایستگی‌ها، ضرورت بازنگری در برنامه درسی مدرسه را به وجود می آورد. کاربردی کردن موضوعات درسی، تلفیق کردن موضوعات مختلف، استفاده از محیط های حقیقی و مجازی برای ارائه طرح درس ها و فراهم نمودن بستر مناسب برای فراگیران به طوری که با تجربه و پژوهش خود به هدف برنامه درسی برسند از جمله ‌ی این ضرورت‌هاست.

در یک نگاه عمیق‌تر، تحقق مدرسه زندگی، تمامی ابعاد و جنبه های مختلف مدرسه را در بر می گیرد. اهداف، نظام مدیریتی، معماری فضا و محیط فیزیکی و تربیتی، ساختار و محتوای برنامه درسی، نقش کارکنان، معلم، دانش آموز، اولیاء و جامعه محلی و سایر عناصر  مدرسه همگی در پرتو این مفهوم، معنا و شکل جدیدی می یابد. بنابراین برای تحقق مدرسه زندگی دبیرستان دوره دوم مفید قم با توجه به اقتضائات خود برنامه‌ای مدون و جامع را تهیه و اجرا می نماید.