تقویم آموزشی

ماه
سال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۳۰
۱مناسبت ها
۲مناسبت ها
۳شروع اردوی علمی 2مناسبت ها
۴مناسبت ها
۵مناسبت ها
۶مناسبت ها
۷مناسبت ها
۸مناسبت ها
۹مناسبت ها
۱۰مناسبت ها
۱۱پايان اردوی علمی 2مناسبت ها
۱۲مناسبت ها
۱۳مناسبت ها
۱۴شروع كلاس های فصل بهارشروع اردوی علمی 3مناسبت ها
۱۵مناسبت ها
۱۶
۱۷مناسبت ها
۱۸مناسبت ها
۱۹کارگاه علوم انسانی ۲ (جایگاه و اهمیت علوم انسانی)مناسبت ها
۲۰مناسبت ها
۲۱مناسبت ها
۲۲مناسبت ها
۲۳مناسبت ها
۲۴مناسبت ها
۲۵تحويل آثار جشنواره هميشه بهارپايان اردوی علمی 3 مناسبت ها
۲۶مناسبت ها
۲۷آزمون جامع سنجش (پايه)مناسبت ها
۲۸داوري آثار جشنواره هميشه بهارشروع تعطيلي و استراحت 3 روزهمناسبت ها
۲۹مناسبت ها
۳۰مناسبت ها
۳۱شروع كلاس های فصل بهار
۱ ۲ ۳