پایه یازدهم انسانی

مسئولان پایه

سید هانی رکن الدینی

مسئول پایه های دهم و یازدهم انسانی