پایه دوازدهم ریاضی

مسئولان پایه

ابراهیم مقتصدی

مسئول پایه های دوازدهم ریاضی و انسانی

محمدحسین معززیان

معلم راهنمای پایه دوازدهم ریاضی