پایه دوازدهم انسانی

مسئولان پایه

ابراهیم مقتصدی

مسئول پایه های دوازدهم ریاضی و انسانی

مهدی جاهدی

معلم راهنمای پایه دوازدهم انسانی