پایه دهم ریاضی

مسئولان پایه

احمد عباسی

احمد عباسی

مسئول پایه های دهم و یازدهم ریاضی

ایمان مجتهد

ایمان مجتهد

معلم راهنمای پایه های دهم و یازدهم ریاضی