پایه دهم ریاضی

مسئولان پایه

محمدرضا توانا

مسئول پایه های دهم و یازدهم ریاضی

ایمان مجتهد

معلم راهنمای پایه دهم ریاضی