پایه دهم انسانی

مسئولان پایه

سید هانی رکن الدینی

مسئول پایه های دهم و یازدهم انسانی

محمدحسین خدام

معلم راهنمای پایه دهم انسانی