علی محمدپور

سمت: مکالمه و زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی: دکتری اموزش زبان انگلیسی

سوابق کاری:سابقه همکاری با مفید از سال ۸5-۸0، مدرس دانشگاه ازاد 

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:alimohammadpour1975@gmail.com