مهدی کمالی

سمت: مشاور و دبیر‌شیمی1‌و2

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شریف

سوابق کاری:تدریس از سال 1374، همکاری با دبیرستان از سال 1392

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:mahdikamali56@yahoo.com