گروه کامپیوتر

 

مدیر فن آوری اطلاعات

حسین نصرالهی