گروه هنر

 

عکاسی

امین فتح‌اله‌زاده

حجم سازی

علی رئوف

طراحی و چاپ دستی

سعید حسین