گروه فیزیک

فیزیک1

سیدمحمد‌کلانتریان

دستیار دبیر فیزیک1

محمدرضا میلانی

فیزیک2

محسن داودی

فیزیک3

بهروز‌ابراهیمی‌نژاد

فیزیک3 تجربی

آبتین شاکری

.