گروه فیزیک

فیزیک1

سیدمحمد کلانتریان

دستیار دبیرفیزیک2

مصطفی کرمی

فیزیک2

محسن داودی

دستیار دبیر فیزیک1

محمدرضا میلانی

فیزیک3 تجربی

سیدامیرحسینیان‌نسب

فیزیک3

احد افتخار