گروه علوم‌تجربی

 

زیست شناسی1

مرتضی فرهمند

زیست شناسی2و3

رضا اربابیان

شیمی1و2

مهدی کمالی

دستیار دبیر شیمی1و2

سیدحامد میرقادری

شیمی3

احمد عباسی

شیمی3 تجربی

افشین يزدان‌شناس

زمین‌شناسی

فردین صابری

انسان و محیط‌زیست

علیرضا باقری

شیمی1 تجربی

سیدجامدمیرقادری

دستیار دبیر‌محیط‌زیست

میثم فلاح