گروه علوم‌تجربی

 

شیمی1

مهدی کمالی

دستیار‌دبیر‌شیمی1و2

سیدحامد‌میرقادری

 

شیمی2

مهدی کمالی

شیمی2‌تجربی

سیدحامد‌میرقادری

شیمی3

احمد عباسی

شیمی3 تجربی

 

زیست‌شناسی1

مرتضی‌فرهمند

زیست‌شناسی2

مرتضی‌فرهمند

زیست‌شناسی3

امیر‌کبیری‌راد

انسان‌و‌محیط‌زیست

عرفان‌ریاحی‌دهکردی

زمین‌شناسی

عرفان‌ریاحی‌دهکردی